messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหว้า
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box คณะผู้บริหาร
นายวิเชียร วงสิงห์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
โทร : 082-5234143
นายสมเกียรติ ดวงศิริ
รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองหว้า
โทร : 093-5269391
นายประสิทธิ์ เสียงล้ำ
รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองหว้า
โทร : 098-1461047
นายเจริญ สิทธิศักดิ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองหว้า
โทร : 081-9753044
account_box สมาชิกสภา
นางสุภาพร สิงห์ชัย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
โทร : 062-1061093
นายไพโรจน์ สีหานาท
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
โทร : 085-4626276
นางสิน กมลคร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 บ้านโนนสง่า
โทร : 087-2308213
นายอาธร แสนเมือง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเตย
โทร : 061-0300963
นายเพิ่มพูน ภิรมย์สาทธ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 บ้านโคกสวรรค์
โทร : 092-5730252
นางบุญถม แก้ววันทา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 บ้านเพ็กเฟื้อย
โทร : 083-3430376
นายจำปี แสนวัง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 บ้านหนองผำ
โทร : 065-3350994
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวดวงรัตน์ คำอ้าย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 082-1156712
นายทองพูล รัตน์เพ็ชร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 089-9372011
นายวัชระศักดิ์ จันทะสิม
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โทร : 0621137349
นายศรีสุวรรณ ชำนิหัส
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 061-1426126
นางมิตสินี มุขธระโกษา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0924429836
account_box สำนักปลัด
นายศรีสุวรรณ ชำนิหัส
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 061-1426126
นางสาวปาริชาติ พฤกษชาติ
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 092-9939924
นางสาวเพ็ญศิริ ไตรรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 096-7072821
นายจีรายุทธ บุญศิริ
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 063-8962355
ตำแหน่งว่าง
นักวิชาการศึกษา
นางระเบียบ จันนามอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 089-0389572
นายธนวัต จุระยา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
โทร : 088-7393529
นางสาวรณิดา ไพบูลย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
โทร : 086-1046693
นางหนูคล้าย ชัยผง
แม่ครัว
โทร : 080-7414468
นายสฤษดิ์ วงษ์ภูธร
พนักงานขับรถ
โทร : 083-3411522
นายสราวุฒิ อ่อนสะอาด
ภารโรง
โทร : 088-7442388
นายวาทิต แสนวัง
พนักงานเก็บขยะ
โทร : 063-1655903
นายทองสุข นาสิงคาร
พนักงานขับรถขยะ
โทร : 092-9563960
นายสมัย ปรุงชัยภูมิ
คนงานทั่วไป
โทร : 083-3325303
นายบุญจันทร์ นนทะวงศ์
คนงานทั่วไป
โทร : 087-9808302
นายทองดี เสือตะขบ
พนักงานเก็บขยะ
โทร : 087-2166288
นายวีระพล พลเสนา
คนสวน
โทร : 082-9161169
account_box กองคลัง
นางมิตรสินี มุขธระโกษา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 092-4429836
นางสาวดรุณี สงรัมย์
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 095-6688205
นางสาวนิภาพรรณ ภูมิพัฒน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 098-6524917
นางสาวภัทราพร บูระพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 0979690952
นางสาวเกษกนก นุชิต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 093-3851549
นางสาววิไล พิมพา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 061-1598215
account_box กองช่าง
นายศักดิ์ชาย ศุภเมธี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอานุภาพ สีพาอุ
นายช่างโยธา อบต.
โทร : 095-1893750
นางศศิ แสนสวาท
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 094-3103234
นายกิตติศักดิ์ โคตะมะ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 088-3260468
account_box กองสวัสดิการสังคม
นายทองพูล รัตน์เพ็ชร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 089-9372011
นายอภิสิทธิ์ ใจเมือง
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 064-4599189
นางรุ่งทิพย์ จันทน์วิทยานนท์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 084-9792559
นางสาวน้ำฝน พรมกัน
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 099-8895615
นางสาวภัทรภร อ่อนสะอาด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 098-5375697
นางบุญจันทร์ โคตรสุวรรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 081-7699712
account_box ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้าน้อย
นางสาวปรียนันท์ ทองตีด
ครู
โทร : 065-1156948
นางศิริวรรณ โสลา
ครู
โทร : 082-1062543
นางสาวหัทยา แก้วเกตุ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 083-3573392
นางสาวลินทร์จง ทิพย์ประสงค์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 081-7390782
นายศุภรงค์ จันนามอม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 082-1113177
account_box ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีธรรม
นางปาริชาติ โคตรสุวรรณ์
ครู
โทร : 087-0043588
นายโสพล โคตรสุวรรณ์
ครู
โทร : 088-5505655
นางสมใจ สุทธลูน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 087-2312852
นางสาวจันทร์ทิพย์ โคตรสุวรรณ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 087-8528473
นางสุพิตรา มะลิวัลย์
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 085-2298105