messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหว้า
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box สำนักปลัด
นายศรีสุวรรณ ชำนิหัส
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 061-1426126
นางสาวปาริชาติ พฤกษชาติ
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 092-9939924
นางสาวเพ็ญศิริ ไตรรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 096-7072821
นายจีรายุทธ บุญศิริ
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 063-8962355
ตำแหน่งว่าง
นักวิชาการศึกษา
นางระเบียบ จันนามอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 089-0389572
นายธนวัต จุระยา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
โทร : 088-7393529
นางสาวรณิดา ไพบูลย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
โทร : 086-1046693
นางหนูคล้าย ชัยผง
แม่ครัว
โทร : 080-7414468
นายสฤษดิ์ วงษ์ภูธร
พนักงานขับรถ
โทร : 083-3411522
นายสราวุฒิ อ่อนสะอาด
ภารโรง
โทร : 088-7442388
นายวาทิต แสนวัง
พนักงานเก็บขยะ
โทร : 063-1655903
นายทองสุข นาสิงคาร
พนักงานขับรถขยะ
โทร : 092-9563960
นายสมัย ปรุงชัยภูมิ
คนงานทั่วไป
โทร : 083-3325303
นายบุญจันทร์ นนทะวงศ์
คนงานทั่วไป
โทร : 087-9808302
นายทองดี เสือตะขบ
พนักงานเก็บขยะ
โทร : 087-2166288
นายวีระพล พลเสนา
คนสวน
โทร : 082-9161169