ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 20 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง