ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ตามโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและส่งเสริมทักษะอาชีพแก่ประชาชนตำบลหนองหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง