ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุตามโครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่ประชาชนตำบลหนองหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง