messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหว้า
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
folder กฎ ระเบียบ พระราชบัญญัติ
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
พระราชบัญญัติและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
พระราชบัญญัติระเบียบงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1