messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหว้า
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 1
เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อตามโครงการทำบุุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 1
เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อชุดถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบวาตภัย(จำนวน 1 รายการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 1
เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อ/จ้างซ่อมแซมทรัพย์สินสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 1
เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 3
เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบอเนกประสงค์) จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 2
เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑืสำนักงานโต๊ะทำงาน) จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 2
เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด) จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 1
เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(เครื่องปั๊มน้ำบาดาล) จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 2
เชิญชวนเสนอราคาจัด/จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 3 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 3
find_in_page เชิญชวนเสนอราคาจัด/จ้างก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 สายที่นานายทวีทรัพย์ หาญยะ-ที่นานางสวย เลพล จำนวน 1 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 3
เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 3
เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อชุดถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบวาตภัย (จำนวน 8 ราย) จำนวน 9 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 2
เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 4
เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อ/จ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงห้องเก็บของ หอประชุมหลังอาคาร ที่ทำการ อบต.หนองหว้าหมู่ที่ 4 จำนวน 1 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 9
เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร) จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 4
เชิญชวนเสนอราคาจัด/จ้างเหมาตามโครงการลอกท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ายบ้านนายประสิทธิ์ บุญมา-นางสาวนิสา ศรีมี บ้านหนองหว้าใหญ่ หมู่ที่ 1 จำนวน 1 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 5
เชิญชวนเสนอราคาจัด/จ้างเหมาตามโครงการลอกท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายประสิทธิ์ เสียงล้ำ บ้านห้วยเตย หมู่ที่3จำนวน 1 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 5
เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อ/จ้างตามโครงการลอกท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน สายบ้านโคกสวรรค์ หมู่ที่ 4-บ้านหนองผำ หมู่ที่ 6 จำนวน 1 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 5
เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อ/จ้างลอกรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายเลื่อม ยมสีดำ-บ้านนายสมจิตร ชัยศาสตร์ บ้านเพ็กเฟื้อย หมู่ที่ 5 จำนวน 1 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 4
1 - 20 (ทั้งหมด 504 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26