messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหว้า
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box กองสวัสดิการสังคม
นายทองพูล รัตน์เพ็ชร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 089-9372011
นายอภิสิทธิ์ ใจเมือง
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 064-4599189
นางรุ่งทิพย์ จันทน์วิทยานนท์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 084-9792559
นางสาวน้ำฝน พรมกัน
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 099-8895615
นางสาวภัทรภร อ่อนสะอาด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 098-5375697
นางบุญจันทร์ โคตรสุวรรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 081-7699712