messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหว้า
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
info_outline วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์หน่วยงาน
“ คุณธรรมนำการศึกษา พัฒนาคุณภาพชิวิต สู่เศรษฐกิจแบบพอเพียง ”
พันธกิจหน่วยงาน
1.ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ 2.จัดให้การบริการที่ดี รวดเร็ว และก้าวทันเทคโนโลยี 3.ส่งเสริมการสาธารณสุข 4.บำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม แม่น้ำ ลำคลอง 5.จัดให้มีและบำรุงรักษา ถนน น้ำ ประปา ให้ได้มาตรฐาน 6.บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1.ประชาชนมีการศึกษาทุกคนและจบการศึกษาในระดับสูงขึ้น 2.ประชาชน ได้รับการบริการที่รวดเร็ว ประทับใจ เน้นความเป็นธรรม 3.ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง 4.สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ 5.โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและครอบคลุมทุกพื้้นที่ 6.ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียงในการดำรงชีพ